LDL cholesterol

Proč se nechat vyšetřit?

Ke zhodnocení rizika vzniku a vývoje srdečních onemocnění.

Kdy se nechat vyšetřit?

Jako součást vyšetření s cholesterolem nebo lipidovým profilem nebo pokud byly zjištěny zvýšené hodnoty cholesterolu.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve odebraný ze žíly na Vaší paži nebo z prstu.

Poznámka. Laboratorní vyšetření LDL-C vždy vyžaduje 12 hodinové lačnění před odběrem.
Co je vyšetřováno?
LDL je druh lipoproteinu, který je v krvi nosičem cholesterolu. LDL je považován za nežádoucí, neboť ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách cév a přispívá ke kornatění artérií (ateroskleróza) a nemocem srdce. Proto je LDL-cholesterol často označován jako „špatný“ cholesterol.

Obvykle je množství cholesterolu vypočítáváno z hodnot výsledků lipidového profilu, který se skládá z vyšetření celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu (HDL-C) a triacylglycerolů. Za použití vzorce je spočítána hodnota LDL-C a tato hodnota je vydána jako výsledek. Většinou jde o dobrý odhad koncentrace LDL, správnost výsledku se zhoršuje se stoupající hodnotou triacylglycerolů, což nastane například při nedodržení lačnění před odběrem. Přímé stanovení LDL-C je méně ovlivněno hodnotou triacylglycerolů a proto je vhodné ho použít u vzorků odebraných bez lačnění nebo u pacientů s vysokými hodnotami triacylglycerolů.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek krve je většinou odebrán stříkačkou ze žíly na Vaší paži. Pokud se použijí přenosné přístroje, je vzorek odebrán z prstu.

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření LDL je používáno pro hodnocení rizika vzniku srdečních onemocnění. Ze všech forem cholesterolu v krvi je LDL-cholesterol považován nejdůležitější z hlediska určení rizika vzniku onemocnění srdce. Jelikož je rozhodování o léčbě často založeno na hodnotách LDL, vyšetření může být používáno ke sledování pacienta po zahájení diety či cvičení nebo k rozhodnutí o předepsání léků ke snížení cholesterolu.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření je požadováno jako součást lipidového profilu spolu se stanovením celkového cholesterolu, HDL a triacyglycerolů. Tento profil může být součástí rutinního vyšetření zdravých osob. Vhodné je vyšetřovat lipidový profil jednou za pět let, častěji pak u osob s jedním nebo více hlavními rizikovými faktory kardiovaskulárních nemocí (viz níže). Stejně tak je vhodné požadovat toto vyšetření, pokud byl vyšetřen samotný celkový cholesterol s výsledkem nad referenčními mezemi.

U dětí a mladistvých s nízkým rizikem nemá vyšetření význam. U dětí se zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění je vhodné měření stejně jako u dospělých. Některé rizikové faktory jsou obdobné jako u dospělých a obsahují srdeční poruchy nebo diabetes v rodinné anamnéze, vysoký krevní tlak a nadváhu. První vyšetření lipidového profilu u dětí s vysokým rizikem je vhodné provést ve věku 2-10 let, u dětí mladších dvou let by se nemělo vyšetření provádět.

Dále je vhodné vyšetřovat LDL pravidelně ke zhodnocení úspěchu změny životního stylu vedoucí ke snížení hodnot lipidů, jako je dieta a cvičení, nebo k ověření účinnosti léčby například statiny.

Co výsledek vyšetření znamená?

Zvýšené hodnoty LDL cholesterolu upozorňují na zvýšené riziko vzniku onemocnění srdce, výsledky musí být hodnoceny vzhledem k horní hranici platné pro Vás.

Výsledky lze hodnotit takto:

do 2,59 mmol/l – optimální
2,59 – 3,36 mmol/l – lehce nad optimem
3,37 – 4,14 mmol/l – horní hranice
4,15 – 4,9 mmol/l – vysoké
nad 4,9 mmol/l – velmi vysoké
Hlavní rizikové faktory (viz níže) mění požadavek na vhodné hodnoty LDL. Léčba (diety či léky jako jsou statiny) u vysokých hodnot LDL má za cíl tyto hodnoty dostat na úroveň potřebnou vzhledem k dalším faktorům.

Cílové hodnoty jsou následující:

LDL pod 2,50 mmol/l pokud již máte srdeční onemocnění nebo diabetes;
LDL pod 3,37 mmol/l pokud máte 2 nebo více rizikových faktorů (střední riziko vzniku onemocnění srdce);
LDL do 4,14 mmol/l pokud máte 0 nebo 1 rizikový faktor (nízký stupeň rizika).
Pozn.: Někdy se doporučuje hodnota LDL do 1,82 mmo/l pokud máte srdeční onemocnění nebo již jste měli infarkt myokardu.

Hlavní rizikové faktory:

Kouření
Věk (muži nad 45 let, ženy nad 55 let)
Nízké hodnoty HDL cholesterolu (pod 1,04 mmol/l)
Hypertenze (krevní tlak nad 140/90 nebo užívání léků na vysoký tlak)
Rodinná anamnéza obsahující časné onemocnění srdce ( u mužů pře věkem 55 let, u žen před věkem 65 let)
Diabetes
Již existující koronární onemocnění
Pozn.: Hodnota HDL cholesterolu nad 1,57 mmol/l je považována za „negativní rizikový faktor“ a dovoluje neuvažovat jeden rizikový faktor.

Kategorie rizik u dětí a dospívajících jsou jiné než u dospělých, zhodnotit je musí pediatr.

Snížené hodnoty LDL nejsou obvyklé a nejsou sledovány. Vyskytnout se mohou u pacientů s vrozeným deficitem lipoproteinů a u pacientů s hyperthyreózou, infekcí, zánětem a cirhózou.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

LDL cholesterol by neměl být vyšetřován u nemocných pacientů. Bývá totiž přechodně snížen během akutních nemocí, těsně po infarktu myokardu, během stresu (po operaci či úrazu). Měření by se nemělo provádět dříve než 6 týdnů po uzdravení.

U žen se hodnoty LDL-cholesterolu obvykle zvyšují během těhotenství. Měření LDL-cholesterolu je možné provádět až po 6 týdnech po porodu.

Časté otázky

1. Jaká léčba je doporučována při vysokých hodnotách LDL?

Základním stupněm při léčbě vysokého LDL-cholesterolu je změna životního stylu, včetně nízkotučné diety, dosažení optimální váhy a pravidelného cvičení. Pokud nepomůže tato změna životního stylu, mohou být předepsány léky.

2. Jak výrazně se změní hodnoty LDL cholesterolu vlivem změn životního stylu jako je dieta a cvičení?

Přechod na dietu s nízkým obsahem nasycených tuků (méně než 7% kalorií z tuku) klesnou hodnoty LDL-cholesterolu obvykle o 10 %.

Zdroj citace: www.labtestsonline.cz/ldl-cholesterol.html