Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti IMP-RS, s.r.o. IČO: 053 44 026 se sídlem třída Edvarda Beneše 1549/34, 500 12 Hradec Králové (dále jen „Provozovatel“) pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje propojování nabídky a poptávky v oblasti poskytování zdravotních služeb prostřednictvím internetové stránky www.healthonline.cz (dále jen „Služba“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými osobami poptávajícími zdravotnické služby (dále jen „Uživatelé“).

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

1 PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Službu za účelem poptávky zdravotnických služeb od poskytovatelů těchto služeb ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v účinném znění (dále jen „Poskytovatel“ či „Poskytovatelé“).

1.2 Provozovatel je provozovatelem Služby, jejímž obsahem je internetová platforma pro Zájemce, na straně jedné, a poskytovatele zdravotních služeb s příslušným oprávněním, na straně druhé (dále jen „Platforma“). Provozovatel umožňuje umístění nabídek Poskytovatelů v rámci Služby, aby tito mohli nabízet svoje služby Uživatelům. Podmínky užití Platformy ze strany Poskytovatelů jsou upraveny jinou samostatnou smlouvou.

1.3 Provozovatel neposkytuje zdravotnické služby, ale pouze provozuje platformu umožňující jejich zprostředkování.

1.4 Uživatelům je Služba poskytována od chvíle jejich úspěšné registrace dle článku 2 těchto Obchodních podmínek.

2 REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká dokončením registrace Uživatele na registrační stránce www.healthonline.cz/muj-ucet.

2.2 Pokud se jako Uživatel registruje fyzická osoba, je nutné, aby v den registrace dovršila alespoň věku 18 let.

2.3 Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:

 1. Emailová adresa
 2. Telefonní číslo
 3. Přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno)
 4. Jméno a příjmení
 5. Kontaktní a fakturační adresy
 6. Datum narození
 7. Váha
 8. Výška
 9. Pohlaví

2.4 Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

2.5 Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Účet“). Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

2.6 Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Přečetl/a jsem a souhlasím s Obchodními podmínkami“.  Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

2.7 O úspěšné registraci bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci. Registrací je zároveň uzavřena smlouva o užívání Služby (dále jen „Smlouva o užívání Služby“).

2.8 Uživatel využívá Službu výhradně prostřednictvím svého vlastního Účtu. Účet je Uživateli vytvořen po úspěšném dokončení registrace.

2.9 Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

2.10 Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

2.11 Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit, změnit, a v případě dobrovolně uváděných údajů je též smazat.

2.12 Uživatel je oprávněn svůj Účet kdykoli zrušit.

2.13 Provozovatel si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu Provozovatelem nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

3 SLUŽBY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

3.1 Zprostředkovatel umožňuje Uživateli na základě Služby, prostřednictvím on-line objednacího systému na webové stránce www.healthonline.cz uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva s Poskytovatelem“) ohledně

 1. poskytování služeb laboratorních vyšetření, jejímž předmětem bude zejména testování biologického materiálu Uživatele v laboratořích Poskytovatele, v rozsahu, který si Uživatel sjedná prostřednictvím on-line objednávacího systému, a to v laboratoři Uživatelem zvoleného Poskytovatele v návaznosti na požadovaný typ vyšetření,
 2. poskytnutí služeb na základě předchozí objednávky a výsledků vyšetření včetně konzultací s lékařem.

(dále vše též „Zdravotní služba“).

4 SPRÁVA ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU

4.1 Služba umožňuje, aby na základě výsledků poskytovaných Zdravotních služeb došlo k evidenci těchto výsledků v rámci Služby.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že v tomto ohledu bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů, které mají povahu informací o zdravotním stavu. Uživatel je v tomto ohledu povinen souhlasit s podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou v samostatném dokumentu a jsou podmínkou využití Služby.

5 PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

5.1 Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

 1. nebude při užívání Služby nebo v důsledku užívání Služby zasahovat do práv třetích osob či Provozovatele,
 2. nebude neoprávněně zasahovat do Platformy, a nebude se pokoušet získat přístup do Platformy jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Platformy, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,
 3. nebude užívat Platformu způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Platforma zprovozněna)
 4. nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

5.2 Uživatel je oprávněn využívat Službu výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Službu třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Služby (včetně oprávnění užívat Platformu či jiné součásti Služby).

5.3 Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

6 PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

6.1 Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Služba byla dostupná a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Služba nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Služby.

6.2 Provozovatel je oprávněn pořizovat si kdykoli (i průběžně) kopie obsahu a údajů vkládaných do Uživatelem do jeho Účtu, a to z důvodu zálohování (či jiných provozních důvodů v rámci poskytování Služby) či z jiného důvodu zpracování osobních údajů vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. To Provozovatele nezbavuje povinnosti dodržovat předpisy na ochranu osobních údajů.

6.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu internetové stránky www.healthonline.cz, stejně jako Služby, přidávat nebo odebírat funkce Platformy a její součásti.

6.4 Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných v Platformě, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto informací. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Provozovatel dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo tyto Obchodní podmínky, tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní předpis.

7 CENA

7.1 Uživatel je oprávněn užívat Služby bezplatně.

7.2 Cena za jednotlivé Zdravotní služby je stanovena Poskytovateli a veškeré úhrady prostřednictvím Služby jsou činěny ve prospěch příslušných Poskytovatelů.

8 UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K PLATFORMĚ

8.1 Platforma je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“). Konkrétní funkce Platformy jsou dostupné a blíže popsány na internetové stránce www.healthonline.cz/obchodni-podminky.

8.2 Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva Platformu užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupná v tom, kterém konkrétním čase na internetové stránce www.healthonline.cz. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy o poskytnutí Služby, výhradně pro účely užití Platformy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje . Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.

8.3 Uživatelům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

8.4 Uživatel není oprávněn do Platformy jakkoli zasahovat nebo ji měnit, spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, nebo nehotovou Platformu dokončovat (ani pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Platformy.

8.5 Uživatel bere na vědomí, že Platforma je poskytována v režimu platform as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Platformy, a Platformu může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím příslušné internetové stránky, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Platformě (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

8.6 Podmínky užívání Platformy se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem v rámci Služby (zejm. grafika, ochranné známky, apod.).

8.7 Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

9 ODPOVĚDNOST

9.1 Uživatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel vystupuje při provozování Služby jakožto poskytovatel služby dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v účinném znění. Provozovatel využívání funkcionalit Služby sám neiniciuje, nevolí uživatele přenášených informací ani nevolí či nemění obsah informací v rámci Služby.

9.2 V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním Služby. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli újmu vzniklou:

 1. v důsledku nemožnosti užívat Službu nebo funkce Služby;
 2. změnou těchto Obchodních podmínek;
 3. ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele;
 4. v důsledku užití Služby v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem České republiky;
 5. v důsledku takového užívání Služby, které je ze své podstaty nebezpečné;
 6. v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;
 7. nezávisle na vůli Provozovatele.

9.3 Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel v rámci Služby poskytuje pouze platformu pro zprostředkování poptávky Uživatele a nabídek Provozovatelů, a nenese odpovědnost za:

 1. správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných v rámci jeho Účtu, zejména Provozovatel neodpovídá za informace poskytované ze strany Poskytovatelů,
 2. jakékoli plnění Poskytovatele;
 3. funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele,
 4. zajištění přístupu Uživatele ke Službě.

9.4 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Aplikace a při poskytování Služby přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Služby a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

9.5 Služby je poskytována ve stavu „tak jak je“. Uživatel se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z užívání Služby, v rozsahu umožněném českým právním řádem. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí zákonnou úpravou. Uživatel se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje český právní řád.

10 PODPORA

10.1 Každý Uživatel má oprávnění kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Služby, zejména v případech, kdy

 1. Služba je nedostupná,
 2. nedošlo ke zpracování jakékoli platební operace v rámci Služby, zejména při používání platební brány.

10.2 Uživatel je výslovně oprávněn obracet se na Provozovatele i v případě problémů s využitím platební brány v rámci Služby. Provozovatel je v tomto ohledu následně oprávněn kontaktovat poskytovatele služby platební brány za účelem řešení případných reklamací uživatelů.

10.3 Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:

 1. Telefonní linku se záznamníkem 800 905 905,
 2. Emailový kontakt info@healthonline.cz

10.4 Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

11 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

11.1 Uživatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích, přičemž za důvěrné informace se považují všechny informace, které jsou, anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Provozovatele a informace týkající se vzájemné spolupráce Uživatele s Provozovatelem (dále jen „Důvěrné informace“).

11.2 Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem Provozovatele a Uživatel vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro vzájemnou spolupráci, se Uživatel zavazuje nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace a nepředat je třetí straně. Uživatel se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem spolupráce s Provozovatelem. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, kterým jsou Důvěrné informace předány v souladu s těmito Obchodními podmínkami, odpovídá Uživatel, jako by tyto Obchodní podmínky porušil sám.

11.3 Ustanovení tohoto článku 11 není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy o užívání Služby z jakéhokoliv důvodu, a jeho účinnost skončí deset (10) let po skončení Smlouvy o poskytnutí Služby.

12 ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

13 POZASTAVENÍ PLNĚNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

13.1 Provozovatel je oprávněn Uživateli kdykoli pozastavit poskytování Služby podle Smlouvy o užívání Služby, a to i bez z důvodu. Uživateli v takovém případě není umožněno Službu (a to ani částečně) užívat. V případě pozastavení poskytování Služby Provozovatel zašle Uživateli na jeho emailovou adresu uvedenou v Účtu informaci o tom, z jakého důvodu je Uživateli poskytnutí Služby pozastavováno a na jak dlouhou dobu. Pozastavení plnění Smlouvy o užívání Služby ze strany Provozovatele nemá vliv na možnosti jejího ukončení dle tohoto článku 14 Obchodních podmínek.

14 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

14.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

14.2 Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu o užívání Služby, a to písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Účtu. Smlouva o poskytnutí Služby je ukončena dnem doručení písemné výpovědi Uživateli

14.3 Provozovatel ukončuje Smlouvu o užívání Služby typicky v případech, kdy Uživatel porušuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy, Uživatel odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů udělený na základě těchto Obchodních podmínek.

14.4 Uživatel je oprávněn ukončit svou Smlouvu o poskytnutí Služby kdykoli zrušením svého Účtu.

14.5 Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, neboť mu byla Služba poskytována s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby (ust. § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku.

15 VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

15.1 Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím rozhraní Účtu, případně prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 1. Provozovatel: email info@healthonline.cz, , 491 040 051
 2. Ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje, které uvedl při registraci, resp. údaje uvedené v rámci Účtu.

15.2 Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

15.3 Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

16 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouvu o užívání Služby lze uzavřít v českém jazyce.

16.2 Uzavřené Smlouvy o užívání Služby jsou archivovány Provozovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám o užívání Služby má výlučně Provozovatel.

16.3 Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

16.4 Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce [www.healthonline.cz] a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Obchodních podmínek odmítnout. V takovém případě je Provozovatel oprávněn Smlouvu o užívání Služby vypovědět.

16.5 Uživatel souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o poskytnutí Služby, či její část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

16.6 Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

16.7 Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

 

Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.10.2017.