Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Souhlas“)

poskytovaný uživatelem (dále jen „Uživatel“) služby umožňující nákup poukázek zajišťující výhody při objednávání zdravotnických služeb u třetích stran (smluvních partnerů) a evidenci výsledků těchto služeb včetně jejich zpracování za účelem jejich evidence pro Uživatele a vytváření statistických údajů pro Uživatele (dále jen „Služba“) provozované společností IMP-RS, s.r.o., IČ: 053 44 026, třída Edvarda Beneše 1549/34, 500 12 Hradec Králové (dále jen „Provozovatel“).

Tento Souhlas je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, které upravují bližší podrobnosti pro užívání Služby jednotlivými Uživateli (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Jaké údaje jsou zpracovány?

1.1. Uživatel dává v rámci své registrace do Služby zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ souhlas Provozovateli ke zpracování svých osobních údajů nezbytných pro užívání Služby.

1.2. Jedná o tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. telefonní číslo
 3. e-mailová adresa
 4. přístupové jméno a heslo
 5. kontaktní a fakturační adresy
 6. datum narození
 7. váha
 8. výška
 9. pohlaví
 10. další osobní údaje, které v průběhu zpracování teprve vzniknou (například kombinací či porovnáváním údajů výše uvedených);
 11. další údaje, které Uživatel vloží do svého Účtu, které vzniknou při užívání Služby, nebo které v rámci využívání Služby Provozovateli sám poskytne (např. úpravami svého Profilu).

1.3. Výslovný souhlas se uděluje i pro zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu Uživatele, které má Uživatel možnost v rámci Služby evidovat. Údaje o zdravotním stavu může získat Provozovatel od Uživatele přímo, event. mu mohou být předány poskytovateli zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni takové údaje poskytnout Provozovateli (např. typicky na základě smlouvy mezi Uživatelem a takovým poskytovatelem, kde bude sjednáno, že Uživateli budou výsledky služby poskytnuty skrze Službu apod.).

1.4. Výše uvedený výčet osobních údajů představuje rozsah nezbytný pro dosažení stanoveného účelu zpracování a jeho udělení je podmínkou pro užívání Služby.

2. Za jakým účelem jsou údaje zpracovány?

2.1. Provozovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele je oprávněn osobní údaje zpracovávat za účelem:

 1. registrace Uživatele a vytvoření Účtu,
 2. zajišťování Služby spočívající ve vydávání poukázek a umožnění předání údajů některému z poskytovatelů zdravotních služeb nabízející své služby prostřednictvím Služby, tak aby následně mohlo dojít k řádnému uplatnění poukázky vydané Provozovatelem,
 3. uplatňování reklamací,
 4. evidence výsledků poskytování zdravotních služeb a vytváření statistik, což je podstatná funkcionalita Služba, která může být Uživatelem využívána.

2.2. Uvedené osobní údaje jsou Provozovateli poskytnuty Uživatelem dobrovolně.

2.3. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwarové části Služby. Osobní údaje mohou být zpracovány i manuálně, např. oprávněnými osobami Provozovatele při řešení reklamací apod.

3. Jak dlouho údaje zpracováváme?

3.1. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu, po kterou je nutné zpracovávat osobní údaje k uvedeným účelům, pro které jsou osobní údaje Provozovatelem zpracovávány, a ve vztahu ke zpracování všech osobních údajů, které Uživatel poskytuje Provozovateli při registraci, včetně všech osobních údajů, které poskytne Provozovateli při využívání Služby (např. upravováním svého uživatelského Profilu).

3.2. Provozovatel odstraní veškeré osobní údaje do 1 roku od ukončení poskytování Služby, tzn. od zrušení uživatelského účtu, vyjma těch osobních údajů, které zpracovává na základě jiného titulu, než je souhlas.

4. Komu jsou údaje předávány?

4.1. Osobní údaje Uživatele jsou v rozsahu voleném Uživatelem předávány skrze Službu poskytovatelům zdravotních služeb.

4.2. Výše uvedené osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny také zaměstnancům Provozovatele, případně i jiným osobám, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
4.3. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za využití služeb společností SoftGate Systems, s.r.o.., IČ: 28859685, VÁŽNÍ 531, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Zpracovatelé“).
4.4. Osobní údaje Uživatele nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU.

5. Práva uživatele

5.1. Provozovatel tímto prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči a ochranu. Při zpracování uvedených osobních údajů dbá Provozovatel na to, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Uživatele.

5.2. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Provozovatelem, a rovněž má právo požadovat kopii svých osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem.

5.3. Pokud Uživatel požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Uživatel požádá Provozovatele o takovou informaci prostřednictvím e-mailové adresy info@healthonline.cz Obsahem takové informace je vždy sdělení o

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. lánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

5.4. Každý Uživatel může

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají; pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

5.5. Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci a na svém Účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu prostřednictvím svého Účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

5.6. Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (resp. uplatňovat veškerá výše uvedená práva), a to prostřednictvím nastavení svého Účtu nebo jasně definovaným požadavkem na email info@healthonline.cz. V takovém případě však dojde k ukončení Smlouvy o poskytnutí Služby, a to s důsledky specifikovanými v příslušné části Obchodních podmínek, neboť není možné poskytovat Službu bez výslovného souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu.